ردیف موضوع قرارداد کارفرما سال اجرا
1  اجرای پروژه خط انتقال آب شهرستان قیر و کارزین آب و فاضلاب استان فارس 1389
2  اجرای پروژه نصب 300 فقره انشعاب گاز شهرستان استهبان شرکت گاز استان فارس 1389
3  اجرای پروژه نصب 260 فقره انشعاب گاز شهرستان فسا شرکت گاز استان فارس 1390
4  اجرای پروژه نصب 200 فقره انشعاب گاز شهرستان سروستان شرکت گاز استان فارس 1390
5  اجرای پروژه  19100 متر شبکه گازرسانی شهرستان داراب شرکت گاز استان فارس 1391
6  اجرای پروژه  1800 متر شبکه گازرسانی شهرستان داراب شرکت گاز استان فارس 1391
7  اجرای پروژه  2700 متر شبکه گازرسانی شهرستان فسا شرکت گاز استان فارس 1392
8  اجرای پروژه  3400 متر شبکه گازرسانی شهرستان فراشبند شرکت گاز استان فارس 1392